Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh

15/07/2016

(rfd.gov.vn)- Cục Tần số vô tuyến điện thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Cục Tần số vô tuyến điện và các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực như sau:

1. Cục Tần số vô tuyến điện

- Điện thoại: 04.35564919, số máy lẻ 505

- Hộp thư điện tử: ttra@rfd.gov.vn

2. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

- Điện thoại: 04.35565004

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt1@rfd.gov.vn

3. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

- Điện thoại: 08.37404966, số máy lẻ 304

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt2@rfd.gov.vn 

4. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

- Điện thoại: 0511.3933425

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt3@rfd.gov.vn

5. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV

- Điện thoại: 0710.3883336

- Hộp thư điện tử: duongdaynongtt4@rfd.gov.vn 

6. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

- Điện thoại: 031.3827857, số máy lẻ 204

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt5@rfd.gov.vn

7. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

- Điện thoại: 038.3832826, số máy lẻ 112, 217, 218

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt6@rfd.gov.vn

8. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII

- Điện thoại: 058.3892567, số máy lẻ 314

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt7@rfd.gov.vn

9. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

- Điện thoại: 0210.3943617

- Hộp thư điện tử: ktxl.tt8@rfd.gov.vn